แจ้งการงดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  17-11-2559
เรื่อง  แจ้งการงดให้บริการชั่วคราว
 
เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
 
       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ได้อนุมัติโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ระหว่างวันที่  21- 24  พฤศจิกายน  2559  มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้บุคลากรสามารถนำหลักคุณธรรมจริยธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อให้บุคลากรมีความเป็นผู้นำในหัวใจคน มีศิลปะการเป็นผู้นำ ผู้บริหารที่ดี โดยใช้หลักธรรมาธิปไตยและให้อภัยกัน  เพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน    มีการสื่อสารที่ดี มีพฤติกรรมบริการด้วยใจ เข้าใจถึงวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนา   ด้านอารมณ์ EQ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทำงานเป็นทีมได้  เพื่อให้บุคลากรมีพลังในการทำงานอย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน           พร้อมทั้งมีความสามัคคีในองค์กร
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด จึงใคร่แจ้งการงดให้บริการชั่วคราว ระหว่างวันที่  21- 24  พฤศจิกายน  2559  และจะเปิดให้บริการอีกที ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป              
 
       จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ
 
                                                                 ขอแสดงความนับถือ
 
 
                                                            (นางสาววินท์นิศา  รักภักดี)
                                                                       ผู้จัดการ


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเซ็นยืนยันยอดลูกหนี้ 
  แจ้งการหยุดเรียกเก็บเงินกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก (สวส) 
  แจ้งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ที่ 8/2560 เรื่องกำหนดเพดานเงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ 
  แจ้งประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจำกัด ที่ 7/2560 เรื่องปรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้เงินสามัญ (เพิ่มเติม) 
     ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
     วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
     วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เวลา 12.30 น  เป็นต้นไป

     ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
     เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น.

     ขอเรียนเชิญสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 วันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
     

     ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
     วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557


ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
เรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2560
ภาพบรรยากาศประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
ดูรายการ ข่าวภาพ/กิจกรรม ทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....

  หน้าแรก | บุคลากร | ภาพกิจกรรม | ดาวน์โหลดเอกสาร | กระดานสนทนา     สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดบน IE7+, Chrome และ Firefox สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
  โทรศัพท์ 0-4375-4060 โทรสาร 0-4375-4060
  สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด. All Rights Reserved.