รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาตราจารย์สกล คงบุญ
ตำแหน่ง :   ที่ปรึกษาดำเนินการ
ประเภท :   ที่ปรึกษาดำเนินการ