รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   อาจารย์ ดร.กมล เสวตสมบูรณ์
ตำแหน่ง :   ที่ปรึกษาดำเนินการ
ประเภท :   ที่ปรึกษาดำเนินการ