รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   นายวิรัติ ปานศิลา
ตำแหน่ง :   ประธานกรรมการ
ประเภท :   คณะกรรมการ