รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์
ตำแหน่ง :   -
ประเภท :   ที่ปรึกษาดำเนินการ