รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   นายอดิศักดิ์ สิงห์สีโว
ตำแหน่ง :   รองประธานกรรมการ 1
ประเภท :   คณะกรรมการ