รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม
ตำแหน่ง :   รองประธานกรรมการ 2
ประเภท :   คณะกรรมการ