รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   นายไสว แก้วดวงศรี
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ประเภท :   คณะกรรมการ