รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ ชาติชนะยืนยง
ตำแหน่ง :   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประเภท :   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์