รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   นายประเสริฐ ชุ่มอภัย
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ประเภท :   คณะกรรมการ