รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   นายรัฐสาน์ เลาหสุรโยธิน
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ประเภท :   คณะกรรมการ