รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.จิระพร ชะโน
ตำแหน่ง :   ที่ปรึกษาดำเนินการ
ประเภท :   ที่ปรึกษาดำเนินการ