รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   ว่าที่ร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจารย์
ตำแหน่ง :   กรรมการ
ประเภท :   คณะกรรมการ