รายละเอียดข้อมูลบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำกัด
ชื่อ-นามสกุล :   รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล
ตำแหน่ง :   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประเภท :   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์