คณะกรรมการ

คณะกรรมการ ชุดที่ 18

  • นายศรัณยพงศ์ ไชยเสริม

  • ประธานกรรมการ
  • นายประเสริฐ ชุ่มอภัย

  • รองประธานกรรมการ 1
  • รศ.ดร. ยศฐา ศรีเทพ

  • รองประธานกรรมการ 2
  • นายสมเกียรติ สรรพทรัพย์

  • กรรมการและเหรัญญิก
  • นายณัฐรดา ผิวผุย

  • กรรมการและเลขานุการ
  • นายไสว แก้วดวงศรี

  • กรรมการ
  • นางปัญจภา สมันจิตร

  • กรรมการ
  • นายวัฒนา รัตน์รองใต้

  • กรรมการ
  • นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา

  • กรรมการ
  • นางรุ่งทิพย์ สิงพร

  • กรรมการ
  • นางสุกัญญา สารมาคม

  • กรรมการ
  • นายจะเด็ด ศิริงาม

  • กรรมการ
  • อาจารย์ ดร.สมคิด สุขเอิบ

  • กรรมการ
  • นายอติรุจ อัคมูล

  • กรรมการ
  • นายรุ่งโรจน์ แฉล้มไธสง

  • กรรมการ