ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  • รศ.ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

  • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ผศ.ดร.มลฤดี เชาวรัตน์

  • รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย
  • ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง

  • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม
  • ผศ.สกล คงบุญ

  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  • อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์

  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
  • รศ.ดร.ภญ.บัววรุณ ศรีชัยกุล

  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาดำเนินการ

  • นายจรัญ วิชาคุณ

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • พ.ต.ต.ยศวริศ อันทรบุตร

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • ว่าที่ร้อยตรี ดร.ยศนนท์ ศรีวิจารย์

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ
  • นางสาวธัญญธร สุธาวา

  • ที่ปรึกษาดำเนินการ

ที่ปรึกษาด้านการเงิน

  • นายจักริน เพชรสังหาร

  • ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

  • นางพัชรนันญ ศรีแก่นจันทร์

  • ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ

ที่ปรึกษาด้านการบัญชี

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ

  • ที่ปรึกษาด้านการบัญชี

ที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ

  • นายสุรชัย นนสีลาด

  • ที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจ