สอ.มมส. จำกัด ศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไฟฟ้าเขต 2 พิษณุโลก (2521) จำกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ ทั้งในด้านการบริหารจัดการ และด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ของสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 เมษาย

Read more

สอ.มมส.จัดโครงการประเมินผลและทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนประจำปีสหกรณ์ และโครงการฝึกอบรมสมาชิกด้านวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวันที่ 3-5 ธันว

Read more